Elukultuuri Instituudi uudiskiri (nr 3, aprill 2009)

by

Lugupeetavad!

Pärast õiguskantsler Indrek Tederi poolt otsuse langetamist ja selle teatavaks tegemist on abordi riikliku rahastamise küsimuses maad võtnud vaikus. Need, kes seisavad seksuaalse piiramatuse ideoloogia eest ning peavad kristlikule moraaliõpetusele vastu seistes aborti vabaduse väljenduseks ja põhiõiguseks, hingavad kergendatult.

EKI kommentaar, milles on toodud välja, et soovitud järeldusteni jõudmiseks eiras õiguskantsleri otsus talle esitatud avalduse keskseid argumente (ehk eelmise õiguskantsleri seisukohta, et riik peab kaitsma sündimata inimeste õigust elule) ning kätkes elementaarseid loogikavigu, sündimata inimeste dehumaniseerimist ning põhiõiguste moonutamist, ei ole leidnud mingisugustki vastukaja — ei õiguskantsleri kantselei ega meedia poolt (erandiks on artikkel EELK lehes Eesti Kirik). Veelgi enam, mäletamist mööda keeldus ajaleht Postimees isegi EKI kommentaari avaldamast. Paistab, et asjaolu, et õiguskantsleri otsus on äärmiselt puudulik, ei kujuta endast probleemi, eeldusel et selles võetud seisukohad on nö poliitiliselt korrektsed. Õigusriigi ideaale silmas pidades on tegu väga ohtliku tendentsiga.

See, kui oluliseks on abordivabadus ühiskonnale saanud ning kuivõrd on surmakultuur tema üle võimust võtnud, nähtub ilmekalt asjaolust, et sündimata inimeste õiguse elule eest ei seisa oma programmi kohaselt mitte üksi parlamenti kuuluv Eesti poliitiline erakond; samuti nähtub see asjaolust, et isegi kõige tulisema majandus- ja eelarvekriisi ajal — ajal, mil räägitakse vajadusest säästa iga miljon — ei kaalu Vabariigi Valitsus võimalust loobuda sündimata inimeste tapmise riiklikust rahastamisest, millele kulutatakse aastas enam kui 10 miljonit krooni maksumaksjate raha. See fakt on seda perverssem, et jutt käib riigist, mille rahvas on jätkuvalt kindlalt väljasuremise kursil.

Eelneva taustal peaksid kõik hea tahtega inimesed mõtlema, mida nemad saavad surmakutluuri pealetungile vastuseismiseks teha. Nagu ütles paavst Johannes-Paulus II oma 1995. aastal avaldatud ringkirjasEvangelium Vitae, nõuab surmakultuuri vastane võitlus südametunnistuste üldmobilisatsiooni, milles on oluline roll täita absoluutselt igaühel. Midagi saab teha tõepoolest igaüks, nii vahetult kui toetades neid, kes on antud võitlusele pühendunud.

Käesolevas uudiskirjas keskendume abordi kõrval ka mitmetele teistele probleemidele ja uudistele ning lisame ka viited mitmele arvamusloole. Kõige põhjalikum neist analüüsib skandaali, mis järgnes paavst Benedictus XVI poolt Aafrika-visiidi alguses aidsiprobleemi ning kondoomide kohta öeldule. Viidatud lugu sai pakutud nii Postimehele kui Eesti Ekspressile, mis avaldasid mõlemad paavsti raskelt kritiseerivaid artikleid, kuid jällegi keeldusid mõlemad mõjukad meediumid küsimust teise nurga alt vaatlevat käsitlust vastu võtmast. Kõnealusest skandaalist nähtub ilmekalt, kui valjult on kultuurisõjad tänases maailmas valla puhkenud ning kui vihased on ideoloogilised konfliktid. Ideoloogiliste huvide eest seistes ei peeta tõde tihti millekski.

Tähelepanu väärib ka äärmiselt tõsine küsimus sellest, mida tähendab tolerantsus. See küsimus muutub ühiskonnas üha aktuaalsemaks, sest kui vabadus lahutatakse tõest — nagu on liberalistlik-relativistlikule maailmakäsitlusele omane –, siis rakendatakse tolerantsuse kontseptsioon varem või hiljem südametunnistuse vabaduse repressiivse mahasurumise teenistusse: tugevamate (olgu selleks enamus või jõupositsioonil vähemus) tahe ja ideoloogilised veendumused kehtestatakse jõuga normiks kõigile. Kuigi meile üritatakse tihti väita vastupidist, on vastavad ilmingud tänases ühiskonnas selgelt täheldatavad – Inglismaal, USA-s ja mujal juba palju teravamalt kui Eestis. Nii suletakse (või plaanitakse sulgeda) tolerantsuse loosungi all apteeke, mis ei ole nõus müüma abortiive, veebikülgi, mis levitavad tõde sündimata inimeste tapmise kohta, adopteerimisagentuure, mis ei ole nõus vahendama lapsi omasooiharatele inimestele, ning koole, mis ei ole nõus minema kaasa lastele tehtava valitsuse saknktsioneeritud homoseksuaalse indoktrineerimisega. Vanemaid, kes ei ole nõus oma lapsi koolides sellise ideoloogilise manipuleerimise meelevalda andma, ähvardatakse neilt laste äravõtmise ja vanglakaristusga — seda kõike ikka tolerantsuse nimel (vt altpoolt uudiseid). Selle kõige tulemusel on tekkinud inimestes enesetsensuur, mis ei võimalda kõikvõimalike negatiivsete tagajärgede kartuses peavoolust erinevaid arvamusi ja veendumusi väljendada.

Samuti juhime tähelepanu Lauri Beekmanni toimetatava saatesarja Elu kultuur raames eetris olnud kahele suurepärasele saatele. Neist esimses räägib perekond Laikre südantliigutava ja igas mõttes eeskujuliku loo tõelisest armastusest oma lapse vastu, kes võeti hellusega vastu hoolimata sellest, et tal oli raske tervisekahjustus ning et tema elupäevad jäid napiks (kuula saadet siit). Teises saates räägib geeniteadlane Cecilia Sarmiento sellest, et hoolimata paljude inimeste püüetest antud küsimust hägustada on loodusteadusel väga selge arusaamine selle kohta, millal algas meist igaühe elu — selleks hetkeks on inimese eostumine (kuula saadet siit). Kõiki Tartu Pereraadio saatesarja Elu kultuur raames eetris olnud saateid saab kuulata siit.

Lõpetuseks olgu mainitud, et 7. aprillil täitus aasta portaali Abort.ee avamisest. Selle aja jooksul on portaali külastatud ligi 77 000 korral, seda 53 600-st arvutist. Päeva keskmine külastuste arv on olnud 203. Elukultuuri Instituut tänab kõiki, kes on portaali rajamisele kaasa aidanud, oma lugusid jaganud, portaalis sisalduvaisse materjalidesse süvenenud ning portaali ja selles sisalduva teabe kohta teistele sõna levitanud.

Kõike head soovides,

Elukultuuri Instituut

* * *

Elukultuuri Instituudi poolt aasta eest avaldatud lasteraamat “Inglike vetes” on nüüd loetav-vaadatav ka interneti vahendusel (vt raamatut siit). Selle raamatu kinkimine lastele või last ootavatele emadele on suurepärane võimalus levitada tõde inimese elu kohta enne sündi. Sellest tulenevalt loodame endiselt, et Rahvastikuministri Büroo jagab lasteaedadedele, lastekodudele ja lastehaiglatele lõpuks laiali ka need enam kui 500 “Inglikese” eksemplari, mis koostöös EKI-ga enam kui aasta eest vastaval otstarbel soetati ning mida on korduvalt lubatud adressaatideni toimetada. Kõrvutades “Inglikese” laialijagamisega venitamise fakti tõsiasjaga, et Rahvastikuministri Büroo heitis sügisel kõrvale algselt avalikult välja öeldud plaani seada aborditeemalise kampaania keskmesse sõnum sellest, et loode on inimene (kampaania keskmesse jäid postrid, millel seisid kõrvuti lutt ja kondoom, ning sõnum “Mõlemad valikud on head!”), jääb vägisi mulje, et keegi on andnud sotsiaaldemokraadist ministrile korralduse lõpetada sündimata inimeste inimsuse kohta sõnumi levitamine. See ei oleks sugugi üllatav, kuna Euroopa riikide poliitilisel maastikul on sotsialistid tõestanud end kõige veendunumate abordipooldajatena. Teatavasti oli ka Nõukogude Liit esimene riik maailmas, mis sündimata inimeste tapmise seadustas (aastal 1920).

* * * 

ARVAMUS

Varro Vooglaid: “Kondoomid, vastutustundetult valetav paavst ning ligimesearmastuseks kehastunud meedia”

“Kondoomide kohta seisukohta väljendades tahtis paavst tõepoolest kõige paremat, sest erinevalt teda kritiseerinud ja end uhkelt “valgustatuks” tituleerivast meediast ja vasakpoolsetest poliitilistest huvigruppidest rääkis ta tõtt. Ja ta rääkis tõtt mitte üksi selles osas, et aidsiepideemiat ei saa lahendada kondoomide jagamise teel, vaid — üllatus-üllatus — ka selles osas, et kondoome jagades riskime kõnealuse probleemi süvendamisega.”

— Vt suurepärast samateemalist kommentaari Sydney peapiiskop kardinal George Pellilt.

Varro Vooglaid: “Kas tolerantsus tähendab kõikesallivust?”

“Pluralistlikus ühiskonnas tuleb õppida elama endast erinevate inimeste keskel. Ent tolerantsus ei tähenda kõikesallivust, vaid nõuet respekteerida endast erinevaid inimesi olenemata sellest, kas nende valikud on meile vastuvõetavad või mitte. Vastupidine seisukoht tähendab mõtte- ja südametunnistuse vabaduse eitamist, mis kätkeb ka õigust oma mõtteid ja veendumusi avalikult väljendada.”

Tõnu Lehtsaar: “Vaikiv ajastu homoküsimuses”

“Väidan, et homoküsimuses oleme astumas vaikivasse ajastusse, kus inimestel pole võimalust välja öelda oma tegelikke tundeid, seisukohti, teadmisi ja veendumusi. Tegemist on ebademokraatliku arenguga ühiskonnas. … Kardan, et homoküsimuses taandume rahva võimust ja kehtestame vähemuse diktatuuri enamuse üle. Sealjuures rõhutame liberaalse demokraatia üht põhiväärtust — tolerantsi.”

Varro Vooglaid: “Sündimata inimesed vajavad kristlaste kaitset”

“Natside ja sovjettide massiliste kuritegude ajal, just nagu orjakaubitsemisega silmitsi seistes, olid paljud kristlased vait ega astunud ebaõigluse vastu välja. Selle pärast tuli hiljem õigustatult häbi tunda. Ometigi võiksime ühiskonnana sellest kogemusest midagi õppida ning püüda samu vigu vältida. Kui usume, et iga inimene on loodud Jumala poolt Tema enda näo järgi ning seetõttu on iga inimene hindamatult väärtuslik, siis peame püüdma ära hoida iga inimese tapmist.”

UUDISED

Kohus mõistis süüdi Saksa lapsevanemad, kes keeldusid lubamast oma lastel osaleda nende kristliku usuga vastuolus olevas kooli seksuaalkasvatuse programmis.

Eduard ja Elisabeth Elscheid, kes on oma kolme lapsega aktiivsed babtistikoguduse liikmed, pöördusid oma õiguste kaitseks Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Nende esindaja, Roger Kiska, ütleb kaebuse tagamaid selgitades, et laste haridusse puutuvates küsimustes otsuste langetamise õigus ja kaasnev vastutus on ennekõike siiski vanemail, mitte riigil. Antud juhtum on heaks näiteks selle kohta, kuidas avalik võim püüab ebaõiglaselt tungida perekonnaelu privaatsfääri ning võtta üle õigused, mis kuuluvad üksnes vanemaile.

Arst: olen klooninud inimlooteid

Küprose päritolu USA arsti Panayiotis Zavose väitel on ta inimlooteid klooninud. Viljakusarsti Zavose sõnul on ta kokku loonud 14 kloonitud embrüot ja 11 neist siirdanud nelja naise emakasse, edastab STT. Arsti väite kohaselt peaksid kloonitud beebid varsti sündima. Kinnitamata andmetel on need neli naist pärit Suurbritanniast, USAst ja ühest Lähis-Ida riigist.

Sarnaseid teateid on edastatud ka varem, kuid need ei ole osutunud tõeseks. Olgu kõnealune uudis tõene või mitte, oluline on täheldada, et biotehnoloogia vallas kõikvõimalike eetiliste piirangute kõrvaleheitmine on viinud ühiskonna sinnamaale, kus inimeste sõna otseses mõttes tootmine ei ole tõenäoliselt enam väga kauge tuleviku muusika. Kõige hirmutavam on ehk see, et paljud inimesed ei näe enam põhjust, miks mitte inimesi kloonida.

USA välisminister Hillary Clinton kinnitas, et reproduktiivsete õiguste all peetakse silmas ka õigust abordile

Aborti soosivalt suhtuvad huvigrupid on aastaid püüdnud saavutada, et rahvusvahelistesse inimõiguslepingutesse kirjutataks sisse nn reproduktiivsed õigused. Seda ähmast ja piiritlemata terminit tahetakse kasutada, et muuta sündimata inimeste tapmine hiilivalt inimõiguseks. Tuntud abordipooldaja Hillary Clintony hiljutistest avaldustest nähtub, et nn reproduktiivsete õiguste all peetakse tõepoolest silmas ka õigust abordile. Nn reproduktiivsete õiguste sellise määratlemise läbi saaks sundida seni sündimata inimeste õigust elule kaitsevaid riike oma vastavaid seaduseid muutma.

Hillary Clinton kinnitas ühtlasi, et Obama administratsiooni eesmärgiks on kukutada aborti piiravad (st sündimata inimeste õigust elule kaitsevad) seadused kõikjal maailmas (vaata asjakohast lugu siit).

Selle uudisega haakub hästi hiljutine teade, et ÜRO Rahvastikufond (UNFPA) üritab takistada sündimata inimeste eluõiguse eest seisvate gruppide võimalust osaleda globaalsel kohtumisel, mille raames hakatakse muu seas arutama nn seksuaalsete ja reproduktiivsete õiguste küsimust. Vaata temaatilist uudist siit.

President Obama otsusega hakkab USA maksumaksjate rahaga finantseerima inimembrüote hävitamist kätkevat teaduslikku uurimist

Nagu Barack Obama lubas juba oma presidendikampaani vältel, allkirjastas ta 9. märtsil korralduse taastada maksumaksjate raha kasutamine embrüote hävitamist kätkevate teadusuuringute toetuseks.

“Hr Obama ütles oma valimiskampaania ajal, et küsimus sellest, millal algab inimese elu, on väljaspool tema kompetentsi,” kirjutas organisatsiooni Christian Defense Coalition juhataja, Patrick J. Mahoney ning lisas: “Ma soovitan, et osake majanduse elavdamiseks kulutatavatest miljarditest kasutataks presidendi palga tõstmiseks, et ta saaks osaleda täiskasvanuhariduse programmides ning omandada elementaarsed teadmised biloogiast ja ühiskondlikust õiglusest.”

Oma varsema otsusega taastas president Obama USA valitsuse rahalise toetuse huvigruppidele, kes propageerivad abordi seadustamist väljaspool Ameerika Ühendriike ning pakuvad ka ise sündimata inimeste tapmise teenust (mida, nagu juba osundatud, nimetatakse peenema nimega reproduktiivterviseteenuseks). Vaata täpsemalt siit.

Poola kardinal, paavst Johannes Paulus II sekretär: poliitikud, sarnaselt Pilaatusega, tapavad sündimata inimeste elu kohta käiva tõe

Suurel reedel pidas Krakowi peapiiskop, kardinal Stanislaw Dziwisz 150 000 palverändurile jutluse, milles kutsus inimesi näitama üles julgust rääkida inimese elu ja väärikuse kaitseks tõtt. Kardinal mõistis hukka abordi, eutanaasia, samasooliste liidud ja kunstliku viljastamise.

Kardinal Dziwisz rõhutas, et suhtumine, mis oli omane Pilaatusele, kes teadis tõde, ent siiski mõistis hukka süütu mehe, on Poola poliitilises ja sotsiaalses elus endiselt vägagi nähtav.

“Enesehuvist kantud poliitikud on nagu Pilaatus,” ütles kardinal ning lisas: “Nad tapavad tõe kartes kaotada oma töökohta. Nad tapavad tõe eostatud lapse kohta emaüsas, väites et tegemist ei ole elava inimesega. Nad tapavad tõe inimelu pühaduse ning haigete ja vanade väärikuse kohta, väites et tegu ei ole enam inimeluga. Nad tapavad tõe abielu kui lahutamatu mehe ja naise vahelise ühenduse kohta, lubades lahutusi ja nn vabasid partnerlusliite.”

Hispaanias toimus massiline abordivastane meeleavaldus

29. märtsil kogunes ligi 100 000 inimeste Hispaania pealinna Madridi keskusesse, et avaldada meelt sotsialistliku valitsuse plaani vastu liberaliseerida abordiseadust. Samaaegselt üle Hispaania toimunud meeleavaldustes osales kokku ca 500 000 inimest.

Madridi meeleavaldajad liikusid võrdõiguslikkuse ministeeriumi juurde ja nõudsid võrdõiguslikkuse ministri Bibiana Aido lahkumist.

Uus seadus lubaks aborti teha kuni 22. rasedusnädala lõpuni, kui arst näeb ohtu naise tervisele. Nagu paljude riikide kogemus näitab, tähedab selline lahendus praktikas võimalust teha abort põhimõtteliselt ükskõik millisel põhjusel (ohuna tervisele määratletakse ka oht psüühilisele ja isegi sotsiaalsele tervisele – nende määratluste alla on aga võimalik mahutada praktiliselt kõik juhtumid). Lisaks saaksid vähemalt 16-aastased tütarlapsed õiguse teha aborti vanemate nõusolekuta.

Abordi legaliseerimisest saati 1985. aastal on Hispaanias sünnieelselt tapetud enam kui 1,1 miljonit beebit.

Vaata Postimees.ee-st ka Reutersi videot meeleavaldusest.

Ühendkuningriigis vangistati vana mees, kes saatis laiali abordipilte

4. märtsil vangistati kaheteistkümneks nädalaks katoliiklasest pensionär Ted Atkinson, kelle “kuriteoks” oli aborditegijaile jt-le aborteeritud beebide piltide ja muude sündimata inimeste õiguse elule kaitsmisele suunatud materjalide saatmine.

See on paljutähenduslik lugu, mis annab aimdust, mil moel hakkab end demokraatia fassaadi taha peitev pehme totalitarism oma tõelist nägu paljastama ja kristlaseid otseselt tagakiusama. Mis võiks olla rohkem terve mõistusega vastuolus kui see, et seadusega ei ole keelatud mitte sündimata inimeste (eriliselt julmal moel) tapmine, vaid nende tapmise kohta tõe levitamine!?

“Meil on au seista Tedi kõrval selles sõjas sündimata inimeste eest. Ta on abordivastases võitluses üks suurimaid kangelasi. Tema kartmatu pühendumine peaks olema meile kõigile inspiratsiooni allikaks,” ütles organisatsiooni LifeLeague pressiesindaja.

Vaata sama loo kajastust ka ajalehest The Remnant.

Et tegu ei ole ühe isoleeritud juhtumiga, vaid palju sügavamate juurtega protsesside ilminguga, nähtub kasvõi tõsiasjast, et hiljuti vangistati USA-s pastor Walter Hoye selle eest, et ta üritas keelust hoolimata rahumeelselt veenda abordikliinikusse suunduvaid naisi oma lapse tapmise plaanist loobuma. Jällegi tuleb nentida absurdset olukorda, et riik karistab mitte laste tapmise eest, vaid laste tapmise plaanist loobuma veenmise eest. Vaata vastavat lugu siit.

Kanadas kaevati kohtusse haigla, mis keeldus järgimast vanemate soovi lasta oma vastsündinud puudeline laps surnuks näljutada

Üks Montrealis elav paar on kaevanud kohtusse haigla, milles tegutsevad arstid keeldusid lubamast nende ajukahjustusega vastsündinud last surnuks näljutada (vt täpsemalt siit). Kui mitte veel kuigi ammu nähti arstide eranditu kohustusena kaitsta inimese elu, siis nüüd oleme jõudmas sinnamaale, kus arstidelt nõutakse elu hävitamist. Kuivõrd inimestele on juba antud õigus tappa oma sündimata lapsi, siis on ootuspärane, et üha valjemaks muutub nõue saada ka õigus tappa juba sündinud lapsi. Antud probleem muutub peagi väga tõsiseks ka Ameerikas, kuna uue administratsiooni toetust nautiv Freedom of Choice Act koatab jõustumise korral ära ka arstide ja õdede õiguse keelduda osalemast sündimata inimeste tapmise protseduurides.

Euroopa Liidu direktiivi eelnõu kohaselt peaks EL-i liikmesriigid hakkama testimiseks kasutama loomade asemel inimembrüoid

“Tegu on järjekordse šokeeriva näitega sellest, milline austuse puudumine valitseb Euroopa Liidu institutsioonides sündimata inimeste elu suhtes,” kommenteeris eelnõud Ühendkuningriigi suurima sündimata inimeste õiguste eest seisva organisatsiooni Society for the Protection of Unborn Children esindaja, Pat Buckley.

Ta lisas: “Loomi ei tohiks kunagi julmalt kohelda, ent on lubamatu väita, et katsetusi tuleks ellu viia hoopis inimembrüote peal.”

Antud juhtum annab tunnistust sellest samast ohtlikust mõtteviisist, millest kantuna on nii mõneski riigis peetud vajalikuks sündimata inimeste tapmise dekriminaliseerimisega paralleelselt kriminaliseerida looduses leiduvate linnumunade hävitamine.

Kalifornia miss kaotas USA missivõistluste võidu, kuna julges väljendada arvamust, et abieluna peaks käsitlema vaid liitu ühe mehe ja ühe naise vahel

Arvamuste sektsioonis olid viited mitmele tolerantsuse teemalisele artiklile, millest ühes kirjutas professor Tõnu Lehtsaar: “Väidan, et homoküsimuses oleme astumas vaikivasse ajastusse, kus inimestel pole võimalust välja öelda oma tegelikke tundeid, seisukohti, teadmisi ja veendumusi.”

Nende sõnade tõesuse kinnituseks võib viidata palju kirgi kütnud vahejuhtumile, mis leidis aset USA missivalimiste käigus. Nagu kohtunikud isegi tunnistasid, läks arvamusavaldus, et abieluna peaks käsitlema vaid mehe ja naise vahelist liitu, Kalifornia missile Carrie Prejeanile maksma USA missikrooni. See juhtum saadab ühiskonnale muidugi jällegi väga selge sõnumi: kui sa ei taha ebameeldivusi, siis ära traditsioonilise peremudeli kaitseks avalikult sõna võta.

Üks kohtunik läks koguni nii kaugele, et nimetas nimetatud seisukohta väljendanud missikandidaati lolliks l*tsiks ning keeldus võistluse järel oma sõnade eest vabandamast ja neid tagasi võtmast.

Enam kui pooled Hiina naistest on aborti teinud

Aastaid rangelt rakendatud ühelapsepoliitaka on Hiinas viinud väga kurbade tagajärgedeni. Tuleb välja, et neljandik 20-29 aastastest naistest on teinud vähemalt ühe abordi. Et mõista mastaape, tasub mainida, et jutt käib ca 27 miljonist naisest.

Enam kui 55 protsenti Hiina naistest on teinud rohkem kui ühe abordi. Riigis tapetakse igal aastal ca 13 miljonit sündimata beebit (ehk kümme korda nii palju inimesi, kui elab Eesti Vabariigis). Maailmas tapetakse igal aastal enam kui 40 miljonit (iga päev enam kui 110 000) sündimata beebit.


%d bloggers like this: