Archive for the ‘Abielu ja perekond’ Category

Liisa Pakosta: siidrit osta ei tohi, last tappa võib?

8 jaanuar 2010

Mõne päeva eest avaldati Delfis Riigikogu  ja Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse liikme pr Liisa Pakosta arvamus, milles ta kajastab Sotsiaalministeeriumis toimunud nõupidamist, kus arutati alaealiste abordi vanemliku nõusoleku nõudega seonduvaid küsimusi.

Artiklis, mis kannab karmi pealkirja “Siidrit osta ei tohi, last tappa võib?”, kirjutab Pakosta:

“Me ei usalda alaealisi nii paljukestki, et nad võiksid endale poest pudeli õlut või veini osta, sest me arvame, et nad on nii mõtlematud, et võivad ennast sellega kahjustada. Me ei usalda alaealisi ise otsustama, kas nende hambaid võib puurida või kas neile võib vaktsineerimissüsti teha. Me oleme perekonnaseadusega kohustanud lapsevanemaid täiel määral vastutama oma lapse elu ja tervise eest kuni tema täisealiseks saamiseni. Oleme kohustanud lapsevanemaid oma last ülal pidama kuni gümnaasiumi lõpuni. Me ei usu (või vähemalt oleme me seda mitteusku seadustes määratlenud), et alaealised suudaksid ette näha oma tegude tagajärgi.

Me ei luba alaealisi valima, kuna me arvame, et nad ei suuda näha seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel. Mulle tunduks täiesti ebaproportsionaalne, kui me nüüd järsku arvaksime, et veel kõhus oleva lapse tapmine ja noore ema enda tervise ohtuseadmine on midagi sellist, mille suhtes on noorel inimesel elukogemus olemas. Kordan veelkord — kui otsustataks tervikuna, et inimene muutub täiesti teovõimeliseks 16. eluaastast, siis oleks ka selge, et sellest alates teebki noor inimene oma otsused ise. Aga et pudelit õlut ei usalda ostma, kuid elu ja surma üle otsustama usaldame… see ei ole kuidagi tasakaalus ega loogiline.”

Kirjutades Sotsiaalministeeriumi arutelust märgib Pakosta, et “vastuseta jäi küsimus, et miks kõikide teiste meditsiiniliste operatsioonide puhul on vanema kirjalik nõusolek nõutav, abordi puhul aga mitte.”

Samuti mainib Pakosta, et saab aru naistearstide hoiakust, et abort on lihtsalt üks meditsiiniline toiming, ning lisab, et “ilma selle mõttemalli omaksvõtuta ei suudaks nad ilmselt üldse oma tööd teha”.

Kõnealune artikkel on tähelepanuväärne, kuna see on üks esimesi kordi, kui ametis olev Riigikogu liige julgeb avalikult nimetada aborti selleks, mis see on — sündimata inimese tapmiseks. Ehk annavad pr Pakosta väljaütlemised tunnistust julguse kasvamisest poliitikute seas heita kõrvale poliitiliselt korrektsed eufemismid, millega abordi koledat tegelikkust varjatakse, mis omakorda võib viia sammudeni asuda vähegi kaitsma sündimata inimeste õigust elule — õigust, mis põhiseaduse kohaselt on igal inimesel (§ 16) ja on igal inimesel võrdselt (§ 12).

Pr Pakosta artikli täistekstiga saab tutvuda Delfi vahendusel.

Homoküsimuses toimub manipuleerimine, mitte avalik arutelu

12 detsember 2009

Varro Vooglaid

Ükskõik milliseid ühiskondlikke protsesse jälgides on kõige häirivam, kui inimestega manipuleeritakse. Manipuleerides alandatakse inimesi, koheldes neid mitte kui kõrge väärikusega isikuid — eesmärke iseeneses — vaid kui vahendeid, mille ebaausate võtetega kontrollimise teel püütakse saavutada varjatud omakasupüüdlikke eesmärke.

Manipuleerimist, mis väljendub demagoogias, valetamises, tõe salgamises või pooliku tõe rääkimises, võib homoaktivistide retoorikas ja ettevõtmistes kohata rohkem kui kusagil mujal. Tõepoolest, manipuleerimine näib olevat selles liikumises mitte juhuslik, vaid olemuslik.

Eelöeldu kinnituseks võib heita pilgu homoaktivistide juhtfiguuri Reimo Metsa hiljuti Delfis avaldatud artiklile pealkirjaga “Kas algas uus ristisõda?”(3.12).

Loe edasi Delfist.

TÄHELEPANU! Kogutakse allkirju perekonna institutsiooni kaitseks

21 november 2009

Elukultuuri Instituut kutsub üles kirjutama alla Justiitsministeeriumile adresseeritud pöördumisele, millega väljendatakse toetust mehe ja naise abielul rajanevale perekonnamudelile ja vastuseisu mitteabielulisele kooselule seadusliku staatuse andmisele. Pöördumisega saab tutvuda ja sellele allkirja anda leheküljel www.perekond.ee.

Justiitsministeerium ootab kodanike arvamusi ja ettepanekuid mitteabieluliste suhete, sh homopartnerluse seadustamise küsimuses, kuni 1. detsembrini 2009.

Juba varem on samast soost inimeste kooselu registreerimise seadustamise toetuseks allkirjade kogumist alustanud mitmed homoorganisatsioonid.

Alaealiste abordi vanemliku nõusoleku nõude kaotamise vastu astus välja ka ELVL

2 oktoober 2009

ELVL_logoKui eelnevalt oli alaealiste abordi vanemliku nõusoleku nõude kaotamise vastu välja astunud Eesti Kirikute Nõukogu ja Elukultuuri Instituut, siis eile tegi seda ka Eesti Lastevanemate Liit (ELVL).

Ligi pooleteise tuhande liikmega lapsevanemate esindusorganisatsiooni nimel tehtud avalduses toetatakse põhimõtteliselt Sotsiaalministeeriumi plaani raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadust (RKSS) muuta, kuna kehtiv seadus sisaldab tõsiseid puuduseid. Samas tehakse selgeks, et seadust ei või muuta ministeeriumi poolt plaanitaval moel.

(more…)

Justiitsministeerium jättis RKSS-i muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamata

1 oktoober 2009

paragraph-symbol-130. septembril Sotsiaalministeeriumile saadetud dokumendis teatas Justiitsministeerium, et ei toeta raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse (RKSS) eelnõus välja pakutud plaani muuta senist RKSS § 5 lõikes 2 sätestatud põhimõtet, mille kohaselt võib piiratud teovõimega naise (sh alaealiste tüdrukute) raseduse katkestada üksnes tema eestkostja nõusolekul.

Justiitsminister Rein Langi allkirja kandvas dokumendis on märgitud, et Justiitsministeerium ei saa nõustuda plaaniga hakata alaealiste abordi küsimust reguleerima lähtudes tervishoiuteenuste osutamise üldregulatsioonist. Seda seisukohta selgitatakse öeldes, et kui tervishoiuteenuste osutamise üldregulatsiooni koostamisel on lähtutud patsiendi ravimisest, siis abordiküsimus hõlmab endas oluliselt laiemaid probleeme kui ravi, sealhulgas otsustamist elu üle.

Põhjendades eelnõu kooskõlastamata jätmist lisatakse, et “Oleks vaja põhjalikumalt kaaluda erinevaid võimalusi piiratud teovõimega isikute raseduse katkestamisega seotud probleemide lahendamiseks.”

(more…)

Avalik pöördumine alaealiste abordi vanemliku nõusoleku nõude kaitseks

30 september 2009

Elukultuuri Instituut saatis täna alaealiste abordi vanemliku nõusoleku kaotamise küsimuses Eesti Vabariigi sotsiaalministrile, Eesti Vabariigi justiitsministrile, Riigikogu Sotsiaalkomisjonile, Vabariigi Valitsusele, Eesti Vabariigi Õiguskantslerile ja Vabariigi Presidendile avaliku pöördumise.

Pöördumises toonitatakse ühelt poolt, et praegu kehtiv kord, millega on vanematele antud õigus sundida oma lapsi aborti tegema, on vastuolus elementaarsete inimsuse nõuete, just nagu ka Eesti Vabariigi põhiseaduse §-ga 40, milles on tingimusteta tunnistatud iga inimese õigust südametunnistuse vabadusele.

Teiselt poolt rõhutatakse, et ka Sotsiaalministeeriumis ettevalmistatud raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tahetakse kaotada alles aasta alguses kehtima hakanud alaealiste abordi vanemliku nõusoleku nõue, on vastuolus õigussüsteemi üldpõhimõtete ning Eesti Vabariigi põhiseaduse §-ga 27, mis näeb ette vanemate õiguse ja kohustuse hoolitseda oma laste eest ja kasvatada neid.

Pöördumises tehakse ettepanek seaduse muutmiseks moel, mis austaks nii alaealiste tütarlaste inimväärikust kui vanemate põhiseaduslikke õigusi ning oleks sellisena kooskõlas põhiseaduse §-s 27 tunnustatud perekonna kaitse põhimõttega. Samuti kutsub kevadel abordi riikliku rahastamise põhiseaduslikkuse küsimuses Õiguskantsleri poole pöördunud organisatsioon riigivõimu esindajaid üles tegema enam pingutusi täitmaks riigi põhiseaduslikku kohustust tagada tõhusalt nii sündinud kui sündimata inimeste õigus elule.

Alaealiste abordi vanemliku nõusoleku nõude kaotamise plaanile on vastuseisu väljendanud ka Eesti Kirikute Nõukogu (pdf).

Elukultuuri Instituudi pöördumisega saab tutvuda siin.

Täpsem teave:

Varro Vooglaid, Elukultuuri Instituut, 56 600 121

Seonduvad dokumendid:

  • RKSS-i muutmise seaduse eelnõu (pdf)
  • RKSS-i muutmise seaduse eelnõu seletuskiri (pdf)

Rünnakud perekonna vastu

24 august 2009

junoDM1002_228x519

Varro Vooglaid

Ei ole tarvis pikalt selgitada, et ei saa olla tugevat rahvast ja riiki ilma, et eksisteeriks palju tugevaid perekondi. Seda tõsiasja on nenditud ka meie põhiseaduses, mille § 27 lg 1 kohaselt on “Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena … riigi kaitse all.”

Just perekond on ainuke sotsiaalne kooslus, mis on rajatud armastusele, milles valitsevad kõige lähedasemad võimalikud inimsuhted, mis aitab inimestel õppida oma ninast kaugemale vaatama ja teineteisega arvestama ning mis loob lastele nende arenguks ja kasvamiseks hädavajaliku turvatunde. Seepärast on fundamentaalselt oluline, et ühiskond teeks kõik võimaliku tagamaks perekonna institutsiooni heaolu.

Riigi ja perekonna suhtest rääkides on üheks peamiseks printsiibiks subsidiaarsuse põhimõte: riik peaks hoiduma sekkumisest perekondlikesse suhetesse, kui selleks ei ole just hädavajadust. Riik peab võimaldama perekondadele perekonda puudutavates küsimustes iseregulatsiooni ning hoiduma perekonna kompetentsi kuuluvaisse küsimustesse sekkumast. Iga riigipoolne sekkumine sellistesse küsimustesse, välja arvatud hädavajaduse korral, kujutab endast riigivõimu tugevdamist perekonna institutsiooni nõrgestamise arvel — seda enam, kui sellised sekkumised ei ole üksnes juhuslikud, vaid kirjutatakse kehtivasse õigusesse ning institutsionaliseeritakse.

(more…)

Armastusest ei piisa

31 juuli 2009

GayPrents123Trayce L. Hansen, Ph.D.

Emad ja isad ei ole ümbervahetatavad. Lapsed vajavad mõlema armastust.

Samasooliste “abielude” toetajad usuvad, et kõik mida lapsed tegelikult vajavad, on armastus. Sellele eeldusele toetudes järeldavad nad, et armastavate samasooliste “vanemate” kasvatus on sama hea, kui armastavate erisooliste vanemate kasvatus. Kahjuks on see algeline oletus – ning kõik, mis sellest johtub – vale. Sest pelgalt armastusest ei piisa!

Kui ka kõik muu on võrdne, läheb lastel elus paremini, kui neid on kasvatanud ema ja isa. Sellises keskkonnas on suurim tõenäosus, et lapsed on avatud nendele emotsionaalsetele ja psühholoogilistele kogemustele, mida neil on edenemiseks tarvis.

Mehed ja naised toovad lastekasvatamisse mitmekesisust; ainulaadset panust, mis kumbki lastele annab, ei ole teisel võmalik asendada. Emasid ja isasid ei saa ümbervahetada. Kaks naist võvad mõlmad olla head emad, kuid kumbki ei saa olla hea isa.

Siin on viis põhjust, miks on laste parimates huvides olla kasvatatud nii ema kui isa poolt.

(more…)

Paavst Paulus VI ja entsüklika Humanae Vitae – lühike sissejuhatus

28 juuni 2009

HUMANAE-VITAE19. juunil ilmus eesti keeles esmakordselt paavst Paulus VI poolt 1968. aastal välja antud ning kohe palju protesti kohanud entsüklika Humanae Vitae (“Inimelu edasiandmisest”). Aitamaks luua selle prohvetliku ja 40 aastat pärast avaldamist endiselt vägagi aktuaalse entsüklika mõistmiseks vajalikku konteksti, kirjutas filosoof Markus Järvi järgneva lühikese sissejuhatuse.

Markus Järvi

Kiriku ajaloos on korduvalt tulnud ette hetki, kus väline ja seesmine surve sunnivad teda defineerima ja selgitama Kristuselt apostlite kaudu edasi kandunud igavest õpetust. Doktriin, mis on implitsiitselt sisaldunud Kristuse ja apostlite kuulutuses ning Pühakirjas ehk Kiriku Traditsioonis tervikuna, saab sellisel viisil eksplitsiitse ja autoriteetse väljenduse. Paavstiga ühenduses olevate kirikukogude või paavstide endi poolt vormistatuna on niimoodi leidnud oma väljundi dogmad.

Kui tavaliselt tekivad doktrinaarsed vaidlused olukorras, kus mõne kindla õpetuse eksplitsiitne kirikupoolne vormistus pole veel teoks saanud ja sellega avaneb mõnele kristlasele vähemalt teoreetiline võimalus valele teele kalduda, siis Humanae Vitae kirjutamisele eelnenud olukord on mõneti teistsugune.

Juba pea kaks tuhat aastat olid Kiriku õpetuses kajastunud väga selgelt moraalinormid, mis suhtusid hukkamõistvalt sündimata inimelu tapmisesse abordi teel ja inimese poolt toodetud kontratseptiivsete vahendite kasutamisse. Seda õpetust olid korranud ka 20. sajandi paavstid. Mainimata ei saa jätta näiteks 1930. aastal ilmunud Pius XI entsüklikat Casti Connubii (Kristlikust abielust). Kristlik rahvas oli eelnevatel sajanditel neid õpetusi järginud ning neile toetudes oli aastasadade vältel üles ehitatud elujõuline ja eluandev kultuuriruum.

(more…)

Mis vahet seal on?

16 juuni 2009

nogaymarriageOmasooliste “abielu” toob kaasa muutusi ka laiema üldsuse jaoks, eriti juhul, kui asja taga on riigi rusikas.

Patrick Thompson

“Mis tähtsust on sinu jaoks sellel, et kaks meest või kaks naist omavahel abielluvad?” Nii kõlab samasooliste “abielu” pooldajate lemmiklause.

Minu jaoks on sel tõtt-öelda tähtsust kaunis vähe, kuna olen katoliiklane. Minu abielu on sakramentaalne liit: see on Jumala silmis püha. Riigil on asjasse vähe pistmist ning “abielu” kahe mehe või kahe naise vahel on minu silmis sama kehtiv kui kahe joodiku kiirpulm Las Vegase „armastuse kabelis”; teisisõnu – üldse mitte kehtiv.

Ent miski ütleb mulle, et see vastus ei rahuldaks samasooliste “abielu” seadustesse suruvaid homoaktiviste, kuna vaatamata nende loosungile „ela ja lase elada” näib nende tõeline modus operandi olevat “ela nagu ma ütlen või saad tunda riigi rusikat”.

(more…)

Kuidas seadused, nõnda käitumine

7 juuni 2009

137490_gaymarry_RCG_Teaduslikud uuringud näitavad, et samasooliste “abielu” seadustamine suurendab märkimisväärselt homoseksuaalse käitumise esinemist, väidab psühholoog.

Trayce L. Hansen

Ülemaailmselt kogutud uuringute tulemustest ilmneb, et ühiskondades, kus homoseksuaalset käitumist toetatakse, on suurem eelsoodumus selle tihedamaks esinemiseks. Samasooliste “abielu” legaliseerimine, mida mitmed USA osariigid kaaluvad, on homoseksuaalse käitumise lõplik ühiskonnapoolne heakskiit ning toob endaga kaasa seesugust eluviisi harrastavate inimeste hulga kasvu.

Rootsis, Soomes, Taanis ning USAs läbiviidud ulatuslikud uuringd näitavad, et homoseksuaalne käitumine on eelkõige keskkonnast tingitud nähtus. Täpsemalt, sotsiaalsed ja perekondlikud tegurid ning homoseksuaalsust salliv või koguni seda soosiv keskkond mängivad vastava käitumise välja kujunemises väga suurt rolli.

(more…)

Ütle jah! Mida sa ootad?

27 mai 2009

bride&groom1Mark Regnerus

Kohal on kevad, see suursugune aastaaeg, mil noorte meeste ihad ning meeldimised kergelt armastuse-mõteteks muutuvad, nagu poeet Tennyson kord vihjamisi kirjutas. „Kergelt“ on õigesti öeldud. 

Ameerika meeste keskmine esmaabiellumise iga on nüüd 28 aastat. Alates 1970. aastast on see tõusnud tervelt viie aasta võrra ning on ühtlasi vanim arvestatud keskmine sellest ajast, kui Tsensuse Büroo arvet pidama hakkas. Kui mehed naisi selle tõusva kaarega kaasa ei tiriks, ei kaebaks ma sugugi. Kuid nüüd võtavad naised selle esmakordse sööstu abiellu ette samuti vanemas eas. Vanusevahe abikaasade vahel on vähenemas: abielluvaid mehi ning naisi lahutas 1890. aaastal keskmiselt enam kui neli aastat ning 1960. aastal umbes 2,5 aastat. Nüüd on selleks näitajaks vähem kui 2 aastat. Ma arvasin varem, et ainult noored mehed — ning sealjuures vähemus neist — tembeldavad abielu surmaks nende noorusele, vabadusele ning võimele teha, mida iganes nad soovivad. Nüüd on see mõtteviis peibutamas ka naisi. 

Minu uuringutes noorte täiskasvanute romantiliste suhete alal annavad paljud naised märku, et tunnevad survet vältida tõsiseid mõtteid abielust kuni nad on vähemalt hilistes kahekümnendates eluaastates. Kui oled kaaslase otsinguil juba ülikoolis, peetakse sind paariaks, kellekski, kes ajab taga oma „PR(proua) kraadi“. Aktiivselt abielu kaalumine, kui oled 20 või 21 tundub olevat nii lääge, nii ebaseksikas, nii anakronistlik. Need, kes seda siiski  teevad, kardavad seda tunnistada — see on lihtsalt liialt skandaalne.

Kuidas me selleni jõudsime? Süüdi ei ole niivõrd otsustusvõimetud noored, kui meie, nende vanemad. Meie omad ettekujutused abielust muutusid, kui ronisime karjääriedu suunas.

(more…)

UNICEF: Laste päevahoid on “kõrgete panustega õnnemäng tänaste laste ja homse maailmaga”

12 jaanuar 2009

children-holding-hands-smUNICEF-i (United Nations Children’s Fund) hiljuti avaldatud dokument heidab valgust tagajärgedele, mis võivad kaasneda perekondade rolli vähenemisega laste kasvatamisel ning külluslikes lääneühiskondades laste päevahoiu levimisega.

“Seda, mida me praegu kogu industrialiseerunud maailmas tunnistame,” sedastab UNICEF-i raport, “võib õigusega nimetada revolutsiooniks enamiku väikelaste üleskasvatatamises.”

Raport nendib, et “arenenud riikides veedab enamik lapsi oma esimesed eluaastad mingisuguses vormis hoolduse all väljaspool kodu.” Organisatsiooni kinnitusel on “80 protsenti kolme kuni kuue aastastest lastest mingisuguses varajase lapseea haridus- või hoiuasutuses väljaspool kodu” ning “ca iga neljanda kolmeaastase lapse eest hoolitsetakse samuti kodust väljaspool – mõnedes riikides on proportsiooniks koguni üks kahest.”

Raport teeb kokkuvõtte, et “niivõrd, kui see muutus on planeerimata ja jälgimata, võib seda kirjeldada kui kõrgete panustega õnnemängu tänaste laste ja homse maailmaga.”

(more…)

EL raport kaardistab perekonnaelu hävingut

14 mai 2008

Euroopa Parlamendi avalikustatud raport teatab, et Euroopas toimub iga 30 sekundi tagant ühe perekonna kokkukukkumine ja üks abort.

Perekonnapoliitika Instituut teatas 27 Euroopa Liidu liikmesriigis läbiviidud uuringule toetudes, et tänaseks on pensionäride arv Euroopas ületanud teismeliste arvu ning et kasvanud on üksi elavate inimeste arv ühiskonnas.

Brüsselis Euroopa Parlamendi poolt avalikustatud raport, mis kannab pealkirja “Perekonna areng Euroopas 2008” (“The Evolution of the Family in Europe 2008”), iseloomustab euroopa sündimust sõnaga “kriitiline”.

Raporti kohaselt sündis 27 Euroopa Liidu liikmesriigis aastal 2007 pea miljon last vähem kui aastal 1980. Samas oli eelmisel aastal üle 65-aastaseid inimesi enam kui 6 miljoni võrra enam kui alla 14-aastaseid. Seejuures oli 1980. aastal lapsi pensionäridest rohkem enam kui 36 miljonit.

Instituut kinnitas: “Tänaseks on Euroopa vanurite kontinent.” Pea iga viies rasedus lõppeb esilekutstud abordiga. Abielude tase on aastaga 1980 võrreldes langenud 24 protsenti. Kolmest majapidamisest kahes ei ole lapsi ning pea 28 protsendis majapidamistes elab vaid üks inimene.

Raport kutsub Euroopa Liidu liikmesriike üles asutama perekonnale keskenduvaid ministeeriume.

Allikas: Times Online

Akne raviks beebipille võtnud Norra tüdrukul tekkis kopsutromb

22 veebruar 2008

pill2.jpgTarbija24 vahendab, et möödunud aastal kirjutas Norra arst 17-aastasele tüdrukule akne raviks kõrge hormoonisisaldusega beebipillid Diane (Feminil), mida paljud naised Eestiski tarbivad. Oktoobris tekkis tüdrukul eluohtlik kopsuarteri tromb.

Tervishoiuameti kinnitusel ei informeerinud arst patsienti piisavalt Diane’i kõrvalmõjudest. Lisaks ei kontrollinud ta pärast ravi alustamist tablettide mõju neiu nahaprobleemidele ja seda, kas tüdrukul on ilmnenud kõrvalmõjusid.

(more…)

Tagasihoidlik ettepanek

9 detsember 2007

niqab.jpgHijab’i kandmine ei kaitse tingimata moslemi naisi ega garanteeri neile väärikust.

Noore moslemi naisena hijab’i kandes pidasin seda päris lahedaks. Tundsin end kaitstuna, kombeka ja naiselikuna. Enam ma nii ei tunne, sest olen saanud kristlaseks ning näinud suurema selgusega moslemite naistesse suhtumise varjukülgi. Seepärast olengi üllatunud teada saades, et hulk Lääne naisi pöörduvad islami usku ja võtavad omaks mitte üksnes hijab’i, mis katab pea ja õlad, vaid ka burqa, mis katab kogu keha, välja arvatud käed ja näo, ja isegi niqab’i, mis jätab katmata vaid käed. “Olen leidnud, et selle kandmine annab jõudu. Ma armastan seda. See on avaldus: Olen moslem ja sellised on mu uskumused,” ütleb üks islamiusku pöördunud austraallanna.

(more…)

Perekond: despootluse allikas või vabaduse kants?

6 detsember 2007

natural-family.jpgKõigis ühiskondades on tugevad perekonnad kodanikuvabaduste ja isikliku õnne aluseks.

“The Natural Family: A Manifest”, Allan C. Carlson ja Paul T. Mero, Spence Publishing, 2007, 256 lk, ISBN: 1890626708

Selles kergesti loetavas raamatus püüavad Allan Carlson, USA-s asuva Howard’i Perekonna, Religiooni ja Ühiskonna Keskuse rajaja ja Paul Mero, Sutherland’i Instituudi president, selgitada, mis on põhjustanud perekonna kui institutsiooni allakäigu viimase poole sajandi jooksul. Nad toovad esile olulisel hulgal empiirilisi tõendeid loomuliku perekonna toetuseks, näitavad, et ühiskonnad, kus hüljatakse perekonna kui põhilise sotsiaalse ühiku kontseptsioon, ei ole elujõulised ning soovitavad mitmesuguseid reforme, mis võivad elujõulise perekultuuri taastamisele kaasa aidata.

(more…)

Pillide kaitsmisest

25 november 2007

take_pills.gifKujutage ette, et olete teatud medikamendi suhtes ekspert ning teieni jõuab teave, et kõnealune medikament, mida on juba pikka aega kasutanud suur osa ühiskonnast, kätkeb rohkem ohte kui arvasite – või vähemalt rohkem, kui arvas enamik kasutajaid. Kas te A) mõtleksite sügavalt järele, kas ikka peaksite jätkama kõnealuse medikamendi soovitamist inimestele; B) kutsuksite kokku oma kolleegid ja korraldaksite pressikonverentsi, et tagada, et inimesed oleksid nendest riskidest teadlikud ning konsulteeriksid oma arstidega; C) võtaksite ükshaaval sihikule kõik meedias väljendatud kahtlused ja rõhutaksite, kui minimaalsed kõnealused riskid tegelikult on.

(more…)

Hoidke oma kondoomid minu lastest eemal!

11 november 2007

connor.jpgPortlandis asuva King Middle School’i juhatus otsustas, et kooli tervishoiuteenistus hakkab vanemate teadmata jagama õpilastele rasestumisvastaseid hormoonpille. Juba mõnda aega on tervishoiuteenistus jaganud 11 kuni 14 aastastele kondoome. Kõik, mida nõutakse, on see, et õpilased läbiksid tervisliku läbivaatuse ja mõningase nõustamise.

(more…)

Lastearst: isapuhkus rikub laste õigusi

18 oktoober 2007

breastfeeding-good.jpgTeenekas arst Adik Levin paneb Maalehe veergudel võrdõiguslastele ja võimuliidule pahaks lapsest mitte hoolivat suhtumist vanemapuhkuse teemasse. Ta kutsub üles vaatama sellele küsimusele mitte üksi läbi täiskasvanute, vaid ka läbi laste silmade.

”Mõni aeg tagasi võis “Hommikutelevisioonis” kuulda-näha sotsiaalministrit ja üht projektijuhti, kes esitlesid uuringut, kus kajastati isade kaasamist vanemapalga saajate hulka. Toodi välja, et isad ei ole eriti huvitatud vanemapalga saamisest ehk lapsega kodus olemisest. Selline isade käitumine pidi olema meie endise perioodi igand,” kirjutab Levin.

(more…)

EKI avalik kiri: Miks tähistab Eesti rasestumis- vastaste vahendite päeva?

10 oktoober 2007

the-pill.jpgElukultuuri Instituut saatis alloleva avaliku kirja 25. septembril ajalehele Postimees, mis hoolimata korduvatest järelpärimistest ei vastanud ei küsimustele avaldamise kohta ega põhjuste kohta, miks ei soovita kirja avaldada. Samuti ei soovinud kirja avaldada Delfi, millele sai tekst saadetud 10. oktoobril, põhjendades oma seisukohta asjaoluga, et rasestumisvastaste vahendite päeva tähistamisest on möödas liialt palju aega (2 nädalat).

Reedel (21.09) teatas BNS, et Eesti tähistab kolmapäeval (26.09) esmakordselt rahvusvahelist rasestumisvastaste vahendite päeva. Peaasjalikult teismelistele suunatud ettevõtmise tunnusloosungiga „Ela oma elu enne, kui alustad uut” edastatav sõnum on selge: ärge rutake lapse elu alustamisega ― elage enne oma elu (just kui laste elu välistaks kuidagi vanemate oma?). Ei ole teada, kes ja mis põhjusel on otsustanud, et Eesti peaks sellist päeva tähistama. Küll aga on selline otsus läbinisti arusaamatu. Seda ennekõike, kuigi mitte üksi, kolmel põhjusel.

(more…)

Valmistudes hallipäiste leegionideks

29 september 2007

„Kas mind veel vajad, kas mind veel toidad, kui olen kuuskümmend neli?“ küsis The Beatles. Kahju küll, aga me ei saa selles päris kindlad olla.

Kas olete märganud, kui vanaks me jääme? Kaubanduskeskustes jalutuskeppidele ja kõndimisel abiks olevatele tugiraamidele toetuvate vanavanaemade rohkus ületab vankrites olevate beebide arvu. Ehk on selle põhjuseks asjaolu, et hommikupoolikul on enamik beebisid lastehoius ja nende emad tööl, vabastades seega lava vanematele põlvkondadele. Siiski muutub maailm kindlasti vanemaks, mitte nooremaks.

pensioners31.jpg

Mingil hetkel järgmise aastakümne kestel ületab üle 65-aastaste inimeste arv esimest korda ajaloos alla 5-aastaste oma. Tundub veidi hirmutav? Kuid sellega tuleks harjuma hakata. Ameerika Ühendriikide valitsuse värske aruande kohaselt kestab selline olukord tõenäoliselt inimkonna ajaloo lõpuni.

(more…)

Austraalia arst andis elu oma sündimata lapse päästmiseks

17 september 2007

ellicehammond.jpgTaas kord on avalikkuseni jõudnud teave naisest, kes on päästnud oma sündimata lapse enese elu hinnaga. Paljuski sarnaselt Gianna Beretta Mollaga — Itaalia arstiga, kes seesuguse eneseohverduse pärast hiljuti pühakuks kuulutati –, keeldus dr. Ellice Hammond (37) kõrge intensiivsusega keemiaravist, mis võinuks teda päästa lümfisõlmekasvajast. Ravi ohustanuks tõsiselt tema sündimata tütart, Mia Ellice’it.

Peale kahe esialgse pehme keemiateraapiakuuri tulemusteta jäämist sündis Mia Ellice sünnituse esilekutsumise järgselt 31-nädalaselt. Ta kasvab tublisti Monash Medical Centre’i vastsündinute intensiivravi osakonnas.

Dr. Hammonds’i abikaasa Peter Wojcik ütles Herald Sun’ile, et on oma naise pühendumise üle uhke. “Siiski on mul tunne, nagu oleks minult röövitud naine ja ema.”

“Usun, et ta lootis, et asjad ei lähe sedasi, kuid ta ei rääkinud meile sellest sõnagi. Aga ta tahtis vaid seda, mis on parim Mia’le ning et kõik Mia’t armastades eluga edasi läheksid.”

“Kogu oma elu vaatas ta lootusrikkalt tulevikku, et olla ema. Ta armastas emadust.”

Mia Ellice’il läheb väidetavalt hästi ning isa loodab ta mõne nädala möödudes haiglast koju viia.

Sellised lood meenutavad, et tõepoolest ei ole suuremat armastust kui see, kui keegi annab ligimese eest oma elu.

Allikas: LifeSiteNews.com

99 õhupalli pisikesele Eliotile

24 mai 2007

Ajastul, mil inimeste sünnieelsest tapmisest on saanud norm ning arstid soovitavad rasedatele emadele rutiinselt oma geneetilise väärarenguga laps aborteerida, on vanemaid, kes otsustavad puudega lapsed ilmale tuua, üha vähem.

Meie ajal on tõepoolest tarvis erilist julgust, et nii arstide, sõprade kui avalikkuse arvamust eirates raske puudega lapse ilmaletoomisega kaasnevad ohverdused omaks võtta.

Eliot Mooney oli üks sellistest lastest. Hoolimata asjaolust, et 30-ndal rasedusnädalal diagnoositi tal tüüpiline kromosoomihaigus trisoomia 18 ehk Edwardi sündroom, otsustasid tema vanemad raseduse lõpuni kanda. Vastupidiselt statistilisele tõenäosusele see ka õnnestus.

eliotparents3.jpg

(more…)